“Wilders hoeft toon niet te matigen”, zo slingerde Geert Wilders gisteren een tweet de wereld in. Uit een peiling van Maurice de Hond kwam vrijdag naar voren dat 52% van de deelnemers aan de peiling vindt dat Wilders “met betrekking tot zijn opvattingen over de Islamisering van Europa” zijn toon niet hoeft te matigen. Triomfantelijk voegt Wilders er aan toe: “Mooi, want Wilders zal toon ook nooit matigen, zeker niet over vreselijke islam!”

Het is een week na de aanslagen in Oslo waar Anders Breivik 77 mensen vermoordde omdat deze mensen volgens zijn opvatting de wegbereiders zijn van de vermeende islamisering van Noorwegen en Wilders zwaait alweer triomfantelijk met een opiniepeiling en heeft het alweer over die “vreselijke islam”. De-escaleren komt in zijn vocabulaire niet voor. Dat wisten we al, maar zo kort na zo’n drama dat Noorwegen in shock heeft gebracht en waar een volk probeert de doden te herdenken en te begraven, zou je zo’n provocerende tweet misschien ook eens een keer achterwege kunnen laten.

Afgelopen week is heftig (althans op internet en onder sommige columnisten in sommige bladen) gediscussieerd over in hoeverre er een verband is tussen het populisme waar Wilders een van de belangrijkste krachten achter is en de daden van Anders Breivik, omdat de laatste zich op hetzelfde idee beroept als Wilders doet. Het idee namelijk dat de islam uit is op overmeestering van Europa en dat de linkse elite daar gewillig de weg voor bereidt.

De vraag over mogelijke verbanden gaat bij vrijwel alle publicisten en politici gepaard met de herhaalde vaststelling dat het uiteraard waanzinnig is om Wilders rechtstreeks voor de daden van Breivik verantwoordelijk te stellen.

Maar die nuancering wordt overschreeuwd door Wilders en zijn aanhang. Toen eerder deze week politici uit de sociaal democratische hoek (dat is de hoek waar Breivik doelbewust zijn aanslagen op heeft gericht) opriepen om misschien iets meer op de taal te letten die gebezigd wordt, was zelfs dat al teveel gevraagd. Cohen werd door Wilders meteen ranzig genoemd.

Zou hij ook zo hebben geantwoord als hij een Noor was en de Noorse premier Stoltenberg, ook een sociaal democraat, had gevraagd om een beetje matiging van de toon?

Dus als er net 70 jonge partijgenoten van je zijn vermoord om een idee dat Wilders nota bene als een van de belangrijkste inspirators al jaren de wereld in slingert, en je vraagt of het misschien qua toon ietsje minder kan, dan vind je dat ranzig? Wie is er nou ranzig? Maar goed. Met verontwaardiging redden we het niet.

Wilders en zijn aanhang houden het graag op het terrein van of hij nou wel of niet de schuld krijgt. Zo lang zij maar het beeld kunnen blijven neerzetten dat die ranzige linksigen Wilders eigenlijk van moord beschuldigen.

Natuurlijk heeft hij geen schuld aan de massamoord. Maar dat ontneemt niemand het recht om vragen te stellen aan Wilders. Zo stelt bijvoorbeeld de rechts conservatief Bart Jan Spruyt, een man die ooit sprak met Wilders over samenwerking maar daar van af heeft gezien omdat beider analyses te ver uiteen liepen, dat Wilders een beeld oproept waarin het lijkt alsof er geen politieke weg meer is om problemen op te lossen. De islam is volgens Wilders niet te verenigen met onze samenleving en blijft vijandig staan tegenover onze samenleving.

“Als je dat gelooft, ook al ben je politicus, geloof je dus niet meer dat een reëel maatschappelijk probleem nog met politieke middelen is op te lossen. Dan kun nog maar een ding doen, als het probleem niet is op te lossen door gaan thee te drinken, door debat of politieke discussie, dan kun je alleen nog maar zeggen: het probleem moet verwijderd worden. Dus we moeten ze terugsturen. Daar is geen juridische titel voor. Dus het enige wat je dan nog kan doen is ze wegpesten. Dan ga je dus op een heel denigrerende manier spreken over kopvoddentax en zo. Dat is alleen maar om stemming te kweken waarin moslims zelf tot de conclusie komen dat ze hier niet meer welkom zijn en dat ze hier niets meer te zoeken hebben. We gaan terug.”

Zie hier voor de volledige tekst van het interview met Spruyt.

Spruyt zegt verder dat Wilders zich nu van dit apocalyptische beeld moet losmaken, zeker nu na de daad van Breivik. Hij stelt (ook in een radio interview vanmorgen op radio 1) dat je mag polariseren om aandacht voor je standpunten te vragen, maar dat je op zeker moment de dialoog weer aan moet gaan.

Spruyt is toch een redelijk onverdachte bron in dit verband, zou je denken. Hij is bepaald niet links. Op Joop.nl, waar het interview met Bart Jan Spruyt een paar dagen op de homepagina heeft gestaan en waar je een mix hebt van links en rechts publiek, ontlokt dit dan de volgende reacties van een vervend PVV-er: “Welk punt punt wilt U precies maken? Waarom draagt U niet gewoon eigen visie uit i.p.v. in de verdediging? Wat is uw oplossing?” En: “Het gemene zit is gegeven dat iedere politieke richting en ieder individu i.c. Bart Jan Spruyt, van extreem links tot extreem rechts en iedere geloofs- en levensbeschouwing het eigen gelijk willen halen uit die Noorse tragedie. Vooral Links lijkt fanatiek voordeel te willen trekken over de hoofden van tientallen slachtoffers van deze terreurdaad en heeft de platte schijn mee.” En: “Ik denk dat Bart Jan Spruyt eens moet duidelijk maken waar hij nu eigenlijk voor staat, want hij is met deze reactie totaal ongeloofwaardig.”

Vreemd toch, wie het interview met Spruyt had gelezen zou geweten hebben waar Bart Jan Spruyt voor staat, zou de antwoorden op de vragen hebben gekregen en zoals ik al zei, Bart Jan Spruyt is bepaald niet links. Ik geef deze reacties als illustratie om te laten zien hoe moeilijk een normale discussie is te voeren. Men gaat gewoon niet op tegenargumenten in. Of eigenlijk ernstiger, men kent maar één waarheid, namelijk die van Geert Wilders.

Er is een reeks van vragen die je na de aanslagen in Oslo eigenlijk eens dringend aan Wilders zou moeten stellen. De meesten zullen wel eens gesteld zijn, maar een antwoord komt er natuurlijk nooit. Of het blijft bij algemeenheden als: we wijzen geweld af, we zijn een democratische partij, we respecteren de rechtstaat, enzovoort. Eigenlijk zijn de vragen nooit prominent genoeg door politici gesteld. Op hetzelfde Joop.nl heeft ene “Macho Softy” er een aantal op een rijtje gezet:

“Mijnheer Wilders:
– U beweert dat de islam planmatig bezig is om Europa te koloniseren of te onderwerpen. Welke bewijzen heeft u hiervoor?
– U beweert in het buitenland dat Nederland al zo ongeveer geïslamiseerd is. Waar blijkt dat uit?
– Uit onderzoek blijkt dat heel veel Nederlandse moslims steeds meer seculariseren en vernederlandsen. Hoe rijmt u dit met de zogenaamd dreigende islamisering?
– U wilt de verbreiding van de islam in Nederland niet alleen een halt toeroepen maar u wilt de islam zelfs verder terugdringen. Hoe wilt u dat doen?
– In Nederland wonen 1 miljoen moslims. Moeten die wat u betreft allemaal hun geloof afzweren? Of wilt u hen op termijn allemaal het land uitzetten?
– Wanneer u moskeeën gaat sluiten of de Koran gaat verbieden mag je verwachten dat dit zal leiden tot verzet vanuit islamitische hoek. Hoe wilt u dit verzet breken? Welke repressieve maatregelen zou u dan willen gebruiken? Bent u dan ook bereid tot het gebruiken van geweld?
– Als u de Koran gaat verbieden zal er ook handhaving moeten plaatsvinden. Wilt u daarvoor huiszoekingen gaan doen? Moet dat dan gedaan worden door het bestaande politiekorps, of moet daarvoor een speciale eenheid worden opgericht?
– Er bestaan veel gematigde islamitische stromingen die zich beijveren voor vrede en die terrorisme veroordelen. Heeft u al eens geprobeerd om met vertegenwoordigers van dergelijke stromingen in gesprek te gaan?
– U beweert dat de linkse politiek ons land verkwanselt aan de islam. Welke reden zou links hier voor moeten hebben? Immers, politiek links is meestal tamelijk wars van religie.
– Heel veel moslims die op een goede manier participeren in onze samenleving worden geschaad door uw verbale geweld. Zij worden door u onterecht neergezet als vijanden van onze samenleving. Met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld discriminatie en uitsluiting. Zou het niet veel menselijker en vruchtbaarder zijn wanneer deze groep positief benaderd wordt en zij aldus een voorbeeldfunctie krijgen voor andere moslims? Bijvoorbeeld zou de PVV in haar zendtijd voor politieke partijen elke keer een moslim of moslima kunnen tonen die perfect geïntegreerd is en heel succesvol is. Keuze genoeg! Wordt er binnen de PVV nagedacht over een dergelijke positieve en productieve aanpak? Zo ja, wat mogen we de komende tijd aan constructieve plannen van de PVV verwachten?”

Het zijn niet helemaal mijn woorden. Ik zou elke suggestie naar mogelijk gebruik van geweld weg hebben gelaten. Maar de grote vraag is natuurlijk wel: wat nu als de moslims in Nederland niet van hun geloof willen afstappen en de Koran willen blijven lezen?

We zullen eens zien of dit debat gevoerd gaat worden.

Tenslotte is ook de column van Bas Heijne in de NRC van afgelopen week in dit verband heel lezenswaardig. Maar ook Bas Heijne moet zich kennelijk al schamen. Het grappige is dat de beste man op het Volkskrant blog zelf in zijn stukje tegen Heijne als het over communisten gaat zonder schroom schrijft dat “de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid natuurlijk wel legitiem blijft”. Daarvoor heeft hij dan wel weer een rechtvaardiging als het om communisten gaat. Rechtvaardiging is er volgens de beste Volkskrant blogger kennelijk niet als het om de ideologie gaat die Wilders uitdraagt.

Heijne zoekt de rechtvaardiging van het stellen van vragen ook in het feit dat die ideologie dieper in Nederland geworteld is dan we misschien denken. Opvallend genoeg lijkt de verdere uitkomst van het Maurice de Hond onderzoek waar Wilders zo juichend over was, ook in die richting te wijzen. Althans, Nederland is er vatbaar voor. Dus dat het niet alleen maar gaat om het wel of niet beschadigen van het ego van meneer Wilders, maar eigenlijk vooral om de gevolgen voor het debat in Nederland, dat lijkt mij meer dan duidelijk.

Maar wie het waagt om ook maar even na te denken over de vraag of we misschien wel met meer terreur uit extremistische anti-moslim en anti-links hoek rekening moeten houden vanwege oprukkende anti-islam en anti-linkse ideeën in de politiek in West Europa (ook in de US trouwens), die is ranzig en moet zich schamen. Het was anders precies die terechte vraag van de Al Jazeera English verslaggever waar ik het over had in dit stuk. We denken bij terreurdreiging meteen aan Al Qaida en zien het gevaar van de andere kant niet. Precies wat er vrijdag 22 juli gebeurde toen het nieuws uit Oslo zich ontrolde.

Advertenties